پرش به محتوای اصلی

شرکت ارتباطات زیرساخت

  هــدف از تشکیــل شرکت، مدیــریت ،سامــاندهی، ایجاد، توسعه ،تامین، نظارت، نگهداری وبهره‌برداری شبکه ارتباطات زیرساخت کشور و سرویسهای ارزش افزوده میباشد که با استفاده از فناوری های جدید ارتباطی درقالب طرحها وبرنامه های مصوب و همچنین کارگزاری شرکت مخابرات ایران (مادرتخصصی) درزمینه نظارت ، تصویب طرحهای جامع مخابراتی وتدوین استانداردها باتصویب مجمع عمومی شرکت تحقق می یابد .

شبکه ارتباطات زیرساخت عبارت از مجموعه سیستم های مخابراتی ازقبیل مراکز مایکروویو،بین شهری وبین الملل، شبکه اصلی فیبرنوری ، ایستگاههای زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با زیرساخت ، مراکز سوئیچ راه دور (sc ، pc) وبین الملل (ISC) است که تامین ظرفیت انتقال وراه‌یابی وترافیک بین شهری وبین الملل موردنیاز متقاضیان واپراتورهای شبکه های مختلف اعم از دولتی وغیردولتی رابرعهده دارد .
برای نیل به اهداف فوق، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف به اقدامات زیرمی باشد :

  • تهیه و تدوین طرحهای جامع درزمینه شبکه ارتباطات زیرساخت براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط
  • بازاریابی ،تاسیس، توسعه ، بهسازی ، اجرا، نگهداری و بهره برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور طبق استانداردهای ملی وبین المللی .
  • تهیه و تصویب دستورالعمل ها، ضوابط ،‌معیارها واستانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز شرکت درزمینه تاسیس ،توسعه ، نگهداری وبهره برداری ازشبکه زیرساخت
  • تامین کلیه نیازهای ارتباطی زیرساخت متقاضیان اعم از بخش عمومی، خصوصی و تعاونی با کیفیت مطلوب  و قابل رقابت طبق ضوابط و مقررات مربوطه .
  • همکاری با سایر اپراتورهای مخابراتی بین المللی در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک بین الملل
  • عضویت درنهادها و انجمن های تخصصی ملی و بین المللی و شرکت درکنفرانس های مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات زیرساخت
  • مدیریت ، برنامه ریزی، پیاده سازی آموزش های تخصصی خاص بمنظور توسعه مهارت های لازم
  • تهیه و اجرای طرح های مسیریابی و همزمانی درشبکه های مخابراتی کشور .
  • مبادرت به انجام هرگونه فعالیت که باهدف شرکت مرتبط باشد .

زیرساخت

" شرکت ارتباطات زیرساخت"

" شرکت ارتباطات زیر ساخت نمایندگی استان هرمزگان"