پرش به محتوای اصلی

اطلاعات مربوط به رومینگ استان هرمزگان

رومینگ ملی در بخش تلفن همراه

 

اپراتور

تعداد شماره

ضریب نفوذ

ضریب نفوذ کشوری

پوشش جمعیتی

پوشش جمعیتی کشوری

HLR

VLR

همراه اول

1322797

749615

45

27/49

2/90

2/94

ایرانسل

697271

6/41

99/32

5/73

85/82

رایتل

10856

8902

53/0

77/1 

32

49

-