پرش به محتوای اصلی

تعداد دانشگاههای دولتی و غیر دولتی

تعداد دانشگاهها ی غیر دولتی برحسب واحد:

دانشگاه آزاداسلامی      11       

 دانشکده 1                                

تعداد دانشگاههای دولتی برحسب واحد:

دولتی 2    

پیام نور       12     

وزارت بهداشت 4   

دانشکده فنی و حرفه ای 1       

مرکز تربیت معلم    3        

دانشگاه جامع علمی کاربردی 1