جمعیت استان

جمعیت استان : 1578183

جمعیت شهری: 792183

 درصد جمعیت استان: 2.10

تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع: 21.72 نفر